site logo

Dom i vårt ärende mot SEVAB om VA

Villaägarna i Strängnäsbygden har länge ansett att SEVAB tar ut oskäliga vattenavgifter. Efter över tre år håller Mark- och Miljödomstolen med om att tidigare Strängnäs kommun och numera SEVAB har bristfällig redovisning kring vatten och avlopp (VA).

poster
Villaägarna i Strängnäsbygden kontrollerar att SEVAB och kommunen följer lagar och förordningar, samt håller rimliga taxor och avgifter.

År 2013 klagade Villaägarna i Strängnäsbygden genom två medlemmar på att SEVAB tagit ut för höga avgifter för vatten enligt den sk VA-lagen. Nu har Mark- och Miljödomstolen meddelat domslut som innebär att domstolen håller med oss i att SEVAB behöver bli bättre på att redovisa VA-kostnader så att allmänheten kan verifiera taxors rimlighet. Frågan är lika aktuell för Hyresgästföreningen i Strängnäs, vars medlemmar drabbas lika mycket som villaägare.

Eftersom SEVAB har monopol på att tillhandahålla dricksvatten, en livsnödvändig råvara, ska vattentaxan för kommunens invånare enligt VA-lagen motsvara självkostnaden för framställning av drickbart vatten och underhåll av ledningssystem.

Syftet med vår klagan har varit att komma till rätta med missförhållanden i SEVABs (och tidigare kommunens) redovisning av VA-avgiften. SEVAB har trots förfrågan från Kommunfullmäktige inte tagit fram något underlag som förklarar hur VA-avgiften är beräknad. Sådant underlag ska finnas enligt VA-lagen, för att kommuninvånare själva lätt ska kunna kontrollera att VA-avgiften är rimlig.

Under vår mångåriga dialog med SEVAB uppmanade SEVABs styrelseordförande Leif Lindström oss att pröva våra påståenden i domstol, vilket vi också gjorde hösten 2013.

Mark- och Miljödomstolen skriver i domslutet: "Det finns dock skäl att betona att huvudmannens skyldigheter enligt 50 § innebär att redovisningen av VA-verksamheten ska vara transparent och möjlig för brukarna av VA-anläggningen att tillgodogöra sig. SEVAB:s redovisning har på denna punkt ett antal brister, inte minst under de första åren efter övertagandet av huvudmannaskapet av VA-anläggningen. Det är SEVAB:s ansvar att se till att redovisningen uppfyller de krav som ställs enligt 50 §, även om bristerna i enskilda fall inte bedöms leda till att återbetalningsskyldighet av brukningsavgifter har uppstått." NACKA TINGSRÄTT DOM M 41-16

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VA-lagen) paragraf 50 säger: "En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva en allmän VA-anläggning se till

  1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet, och

  2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsägarna."

Mot bakgrund av de brister i SEVABs redovisning som domstolen själv påpekar är det märkligt att samma domstol gör bedömningen att "återbetalningsskyldighet av brukningsavgift ej föreligger", men det viktiga är att domstolen håller med Villaägarna i Strängnäsbygden om: att SEVAB och Strängnäs kommun måste kunna redovisa hur taxor och avgifter för monopoltjänster beräknas för att bevisa för oss kommuninvånare (oavsett vi bor i villa, hyresrätt eller bostadsrätt) och väljare att vi inte smygbeskattas genom oskäliga avgifter.

Vi förväntar oss att SEVAB vidtar nödvändiga åtgärder enligt det citerade domslutet ovan. Villaägarna i Strängnäsbygden och Hyresgästföreningen i Strängnäs kommer att arbeta vidare för att SEVAB ska uppfylla VA-lagens intentioner, dvs tydlig redovisning och skäliga avgifter. Vi kommer också att upprepa kravet på att bolaget styrs med ägarnas (dvs kommuninvånarnas) bästa för ögonen och enligt bästa praxis angiven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Lennart Olsson, ordförande
Villaägarna i Strängnäsbygden

Anders Brandt, ordförande
Hyresgästföreningen i Strängnäs