site logo

SEVAB utreds av Statens VA-nämnd

Villaägarna uppmanar SEVAB, politiker och tjänstemän att följa lagen

poster
Strängnäs får sitt vatten från Stockholm Vatten.

Strängnäs Tidning hade lördagen den 7:e juni en stor artikel med rubriken "Villaägarna i krig med SEVAB". Vi är INTE i krig med SEVAB! Vi följer bara företagets styrelseordförandes råd att anmäla till granskande myndigheter om vi anser att SEVAB inte följer lagen.

Efter ett par års idéell ekonomisk utredning anser vi att Strängnäs kommun genom sitt energibolag SEVAB sedan år 2009 lagstridigt har använt över 80 miljoner kronor av kommuninvånarnas pengar.

Villaägarna försökte under flera år uppmana ansvariga personer inom SEVAB, politiker och tjänstemän att göra rätt. Förbättringar har skett, men det är mycket kvar. Därför uppmanar vi under 2014 olika myndigheter att pröva om SEVAB följer VA-lagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen.

År 2014 är ett valår. Några politiker kommer naturligtvis att försöka använda detta mot sina motståndare, men alla etablerade politiska partier har lik i garderoben. Alla partier har poster i SEVAB:s styrelse. Det här handlar om att vi vill få en arbetskultur bland politiker och ansvariga tjänstemän i kommunen som vi kommuninvånare kan vara stolta över.

Kort bakgrund

Våren 2009 hade ledningen i Strängnäs kommun dels akut brist på likvida medel, och dels en pinsamt dåligt skött upphandling av färskvatten från Stockholm Vatten pga bristande upphandlingsunderlag.

Kommunen hade 34 miljoner kr i kundförskott för avtalade VA-anslutningar och 9 miljoner kr i fonderade medel. Det fanns också 37 miljoner kronor för kommande övertäckning av soptippen Kvitten. Dessa 80 miljoner kr var alltså låsta för framtida utgifter och arbeten som skulle utföras.

Kommunen överförde huvudmannaskapet för vatten och renhållning till SEVAB, och lovade samtidigt en fullständig genomlysning av kommunens projektstyrning i efterhand. Problemet lyftes alltså bort ur offentligheten och in i ett kommunalt bolag med mindre insyn. Samtidigt riggade kommunen överlåtelsen så att SEVAB fick överta ansvaret för vatten och renhållning (inkl personal och semesterskuld), medan kommunen behöll de likvida medlen.

2009-06-30 hade kommunen ett saldo om minus 45 074 974 kr på sitt bankkonto. Genom att överlåta vatten och renhållning till SEVAB från 2009-07-01 kunde kommunen stärka sin likviditet med ca 71 miljoner kr. Ansvariga personer kunde därmed rädda ansiktet till kommunens delårsbokslut, men enligt lag får VA-avgifter endast användas för VA-ändamål.

När kommunen behöll för SEVAB nödvändiga likvida medel måste naturligtvis SEVAB dra in nya pengar från sina kunder för att driva delar av verksamheten, t ex genom höjd brukningsavgift för vatten och avlopp. Det är det vår anmälan till Statens VA-nämnd handlar om.

Våra uppmaningar och anmälningar

Sedan vår granskning av SEVAB började för några år sedan har SEVAB blivit MYCKET bättre på att göra rätt. Det var inte lätt för dem att ta över något som kommunen skött illa från början.

Under åren har Villaägarna vid flera tillfällen haft möten med ansvariga inom SEVAB och även skrivit till SEVAB:s styrelse och uppmanat företaget att följa lagar och förordningar avseende VA-lagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen. Styrelsen och företaget lade dessa uppmaningar från sina egentliga ägare (dvs oss kommuninvånare) till handlingarna utan åtgärd, under rubriken "synpunkter".

Det självklara hade istället varit att noga låta utreda frågan och därefter ta beslut om eventuell åtgärd. Samtliga styrelsemedlemmar har ett personligt ansvar och måste ha full koll på frågor om eventuella lagbrott. Styrelsens medlemmar är juridiskt ansvariga för att bolaget följer lagen.

SEVAB:s styrelse, tjänstemän och ansvariga politiker menar att allt är bra. Vid vårt senaste möte med SEVAB uppmanade dess styrelseordförande Leif Lindström oss att anmäla bolaget till myndigheterna om vi ansåg att de inte följde lagar och förordningar. Det rådet har vi följt!

Vi har öppnat ärenden hos olika myndigheter som är satta att övervaka att lagar och förordningar efterlevs. Myndigheterna kräver mycket konkreta och väldefinierade fall för att ta upp dem. Därför har vi formulerat sådana:

  • En handfull av SEVAB:s revisorer är anmälda till Revisorsnämnden för sitt arbete med SEVAB. Därefter har Revisorsnämnden beslutat att öppna fyra disciplinärenden, dvs tre revisorer riskerar klander för sitt agerande.

  • SEVAB är anmält till Statens VA-nämnd och är nu under utredning för att inte ha följt VA-lagen. Ärendet tas upp för beslut i Statens VA-nämnd under hösten 2014. (Statens VA-nämnd fungerar likt en domstol.)

*Vi lämnar inom kort en lista till Ekobrottsmyndigheten med brott som SEVAB kan ha gjort sig skyldiga till avseende Aktiebolagslagen, Bokföringslagen och Årsredovisningslagen.

Samverkan med Hyresgästerna

Tillsammans med Hyresgästerna har vi en pågående skriftväxling med Teknik- och Fritidsnämnden (TFN) om överföringen av kommunal vatten- och avloppshantering till SEVAB.

Villaägarna och Hyresgästerna är kommunens största konsumentföreningar. Vi samverkar i ärenden som detta för att det gagnar samtliga kommuninvånare. Genom medlemskap i Villaägarna eller Hyresgästerna stödjer du oss i att hålla ett vakande öga på vad som händer i kommunen. Att kommunen och dess bolag granskas utifrån är mycket viktigt för oss alla!

Alla etablerade politiska partier har lik i garderoben

Vi måste påminna om att vårt syfte INTE är att "sätta dit folk". Syftet är bara att få SEVAB, politiker och tjänstemän att göra rätt. Vi vill helt enkelt bo i en kommun med sunda finanser och ett gott rykte. Och ett led i det är att vi kommuninvånare -- som VA-lagen kräver -- själva ska kunna kontrollera att de avgifter som åläggs oss är rimliga. Det går inte i Strängnäs kommun.

Eftersom det är valår måste vi också påpeka att det inte finns något etablerat politiskt parti som går utan klander. Alla etablerade politiska partier har lik i garderoben, mer eller mindre.

Våra anmälningar ska visa politiker och tjänstemän att det finns några som granskar vad de gör. Om ingen bryr sig om att kontrollera dem så är det inte konstigt om någon lockas att mörka obehagliga sanningar eller att ta alltför kreativa genvägar. Vi vill tillsammans med Hyresgästerna hjälpa politiker och tjänstemän att göra rätt på ett sätt som kommuninvånare och de själva kan vara stolta över.

Lennart Olsson,
Ordförande, Villaägarna i Strängnäsbygden