site logo

Stadgar

Fastställda 2005-03-03

§ 1. Ändamål och verksamhetsområde

Villaägarna i Strängnäsbygden är en partipolitiskt obunden sammanslutning av villaägare som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund, nedan kallad förbundet.

Föreningen är en självständig juridisk person.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är Strängnäs kommun.

Föreningen är ansluten till förbundet och företräder medlemmarna lokalt.

Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa stadgar, de stadgar som gäller för förbundet och de riktlinjer som fastställts av förbundet. Föreningen skall verka för att förbundets mål uppnås.

Föreningen skall samordna verksamheten för övriga till Förbundet anslutna villaföreningar, inklusive samfälligheter, inom Strängnäs kommun och verka för att bilda en krets i syfte att stärka denna samverkan.

§ 2. Medlemskap

Förbundets medlemmar inom föreningens verksamhetsområde blir automatiskt medlemmar i föreningen om de inte anmäler annat.

Med medlem jämställs person, som ingår i samma hushåll som medlem. Rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar tillkommer dock i varje särskilt fall endast en person per fastighet.

För att kunna inneha uppdrag som ledamot eller ersättare i föreningens styrelse erfordras medlemskap i föreningen.

§ 3. Medlemsavgifter

Medlemsavgift utgörs dels av en avgift för föreningen, dels av en avgift till förbundet.

Medlemsavgiften uppbärs av förbundet.

§ 4. Årsmöte

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra möte sammankallas av styrelsen antingen på eget initiativ eller när det – för att behandla viss angiven fråga – begärs av medlemmar, som tillsammans utgör minst 20% av föreningens medlemsantal per den 31 december föregående år.

Extra möte skall hållas inom 2 månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall i förekommande fall inte inräknas månaderna juli och augusti.

Styrelsen inkallar till årsmöte eller extra möte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utsändas, annonseras eller på annat sätt nå medlemmarna minst 20 dagar före mötet.

Medlemmar får till årsmötet inkomma med motioner, som skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Styrelsen skall avge yttrande över de motioner som kommit in. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

Förslag till dagordning jämte övriga erforderliga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst 7 dagar före mötet. En kopia av möteshandlingarna skall inom samma tid även tillställas förbundets regionkontor.

Övriga medlemsmöten hålls enligt föreningens verksamhetsplan utan speciella formella krav.

§ 5. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande.

 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare, för mötet.

 4. Fråga om mötets behöriga utlysning.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Behandling av verksamhetsberättelse.

 7. Behandling av revisionsberättelse.

 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.

 9. Fråga om ansvarsfrihet.

 10. Behandling av förslag från styrelsen.

 11. Behandling av inkomna motioner.

 12. Beslut om avgift till föreningen för kommande verksamhetsår.

 13. Beslut om arvoden.

 14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.

 15. Val av ordförande i styrelsen.

 16. Val av övriga ledamöter i styrelsen.

 17. Val av revisor och ersättare.

 18. Val av valberedning.

 19. Övriga beslutsärenden, som mötet med minst ¾ majoritet beslutar att ta upp till behandling.

 20. Information och diskussion i aktuella frågor.

 21. Övriga frågor.

Vid extra möte får, förutom punkterna 1-5 ovan, endast behandlas den eller de frågor som upptagits på dagordningen.

Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning om mötet inte beslutar annorlunda för visst fall.

Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om det inte i dessa stadgar krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

Varje medlem har 1 röst. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

Fullmaktsröstning är tillåten. Ingen får företräda mer än 2 röster.

§ 6. Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande och ytterligare minst 2 ledamöter. Ordinarie årsmöte fastställer antalet styrelseledamöter. Ordföranden väljs på 1 år.

Ledamöter väljs på 2 år. Halva antalet väljs dock första gången på 1 år.

Avgående ordförande samt övriga ledamöter kan omväljas.

Styrelsen får inom sig utse vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuellt övriga erforderliga funktionärer.

Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar och föra protokoll över sina sammanträden.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut, upprätta resultaträkning och balansräkning samt avge verksamhetsberättelse.

Dessa handlingar skall föreläggas nästkommande årsmöte.

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden och utsänds senast 7 dagar före sammanträdet. Agenda bifogas kallelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal i omröstning har ordföranden utslagsröst utom vid val där lotten avgör.

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot personligen får denne inte delta i beslutet.

§ 7. Verksamhetsår och revision

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Styrelsens förvaltning granskas av en revisor utsedd av åramötet. Styrelsen skall senast 30 dagar före årsmötet lämna erforderliga handlingar till revisorn för granskning.

Revisionsberättelsen skall avges till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8. Valberedning

Valberedningen skall ge förslag till val av styrelse och övriga funktionärer och tillställa styrelsen detta förslag senast 14 dagar före det möte vid vilket val skall hållas.

§ 9. Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas vid årsmöte förutsatt att minst ¾ av samtliga avgivna röster biträder förslaget.

Beslut om ändring av dessa stadgar kan också fattas av två på varandra följande möten med minst 2 månaders mellanrum om det vid båda mötena är minst enkel majoritet för ändringsförslaget. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

Beslut om ändring av bestämmelserna om upplösning av föreningen kan dock fattas endast av två på varandra följande möten. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Bägge besluten skall fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast av två på varandra följande möten.

Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Båda besluten skall fattas med minst ¾ av samtliga avgivna röster.

Vid föreningens upplösning skall, såvida intet annat beslutats, dess tillgångar överlämnas till Villaägarnas Riksförbund, som har att använda medlen för ändamål enligt förbundets syften i första hand inom den upplösta föreningens verksamhetsområde.


Dessa stadgar har antagits vid årsmötet den 3:e mars 2005

KENNETH INGEMARSSON
Kenneth Ingemarsson
Ordförande
LARS WAERN
Lars Waern
Sekreterare